ABV Brandventilation

Brandventilation iht. EN 12101-2. (ABV anlæg). Et sådant anlæg kan benyttes til følgende formål.

At øge personsikkerheden:

Hovedformålet her, er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket kritisk af disse faktorer.
Anlægget skal udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, for det konkrete anlæg.

At sikre at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand:

Hovedformålet er at udlufte røg og varme, således at bygningsdele bevarer deres bæreevne i størst mulige omfang, og derved minimere skader på bygning og interiør.

At hindre brandudbredelse fra et røglag:

Hovedformålet her, er at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme, således at redningsberedskabet kan foretage en acceptabel indsats.

Generel opbygning:

Et naturligt (termisk) brandventilations anlæg, består af  vinduer eller lemme, som er placeret i taget eller facaden. Samt  vinduer eller døre  eller porte, der fungere som erstatnings luft åbninger.

billede brandventilation

Climatic A/S er godkendt til projektering, installation, service og vedligehold af termiske brandventilationsanlæg i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 001 (retningslinje 027).

Climatic A/S’ DBI godkendelses nr. er 027T.034 og kan downloades her.

Climatic A/S er medlem af Sikkerhedsbranchen