ABV – Brandventilation og Røgudluftning

Climatic A/S er godkendt til projektering, installation, service og vedligehold af termiske brandventilationsanlæg i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 001 (retningslinje 027).

Der har siden den nye EN 12101-2 standard for brandventilation, trådte i kraft i september 2006, hersket en del begrebsforvirring.
Før 2006 blev et termisk brandventilations anlæg ofte benævnt som et “røgventilations anlæg”.
Dette begreb eksisterer i princippet ikke mere.

Efter 2006 og indførelsen af EN 12101-2 arbejdes der med 2 typer anlæg. Brandventilation og røgudluftning.

Brandventilation iht. EN 12101-2. (ABV anlæg). Et sådant anlæg kan benyttes til følgende formål.

At øge personsikkerheden. Anlægget skal udformes på baggrund af en brandteknisk dimensionering, for det konkrete anlæg.

At hindre brandudbredelse fra et røglag. Redningsberedskabet kan lukke varme ud, for at undgå overtænding, inden de trænger ind og udfører slukningsarbejdet.

At sikre at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Det vil sige bygningsdele bevarer sin bæreevne, selvom der er brand i rummet.

Et naturligt (termisk) brandventilations anlæg, består af et antal vinduer eller lemme, som er placeret i taget eller facaden. Samt et antal vinduer – døre eller porte, placeret i den nederste del af bygningen, der fungerer som erstatnings luft åbninger.
Der skal minimum være det samme aerodynamiske areal til erstatningsluft, som der er til brandventilationen.

Røgudluftning etableres af hensyn til redningsberedskabets indsatsmulighed ved en brand, samt til udluftning efter en brand.

Til et røgudluftnings anlæg, stilles der ikke krav om type-testede røgdluftningsåbninger, Her kan man nøjes  med at bruge vinduer og aktuatorer der hver især en CE mærkede og  som overholder EN 12101-2 .
Erstatningsluft tilføres manuelt ved at åbne døre og vinduer i nederste etage til det fri.

Anlægget skal kunne aktiveres af redningsberedskabet, når de ankommer til brandstedet. (Placering aftales med redningsberedskabet)

Tag Climatic A/S med på råd tidligt i projekteringfasen. Vi har stor erfaring med brandventilation og røgudluftnings anlæg, og kan derfor hjælpe med at finde den optimale løsning, hvad enten det drejer sig om brandventilation alene, eller kombineret brand og naturlig ventilation.

Climatic A/S udfører både ny installationer og service på alle slags termiske brandventilations anlæg, med vores egne erfarne teknikkere.

Link.
DBI vejledning nr. 027  2.udgave August 2015.
Erhvervs og byggestyrelsen “eksempelsamling om brandsikring af byggeri”
Beredskabets vejledning om naturlig (termisk) brandventilation.

WindowMaster Climatic A/S er godkendt til projektering, installation, service og vedligehold af termiske brandventilationsanlæg i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 001 (retningslinje 027).

Vores DBI godkendelses nr. er 027T.028.